Pielūgsmes kalpošana

Sākums 9 Kalpošanas 9 Pielūgsmes kalpošana

„Mēs ticam, ka Dieva Tronis ir pār mūsu slavas dziesmām!
Mēs ticam dziedinošai pielūgsmei!
Mēs ticam pielūgsmei, kuras laikā atnāk vispārēja grēku nožēla!
Mēs ticam pravietiskai pielūgsmei!
Mēs ticam, ka Svētais Gars var mūs lietot un vadīt pārdabiskajā!

Vebstera vārdnīcā pielūgsme skaidrota kā „ekstravaganta cieņa, respekts vai apbrīna, nodošanās vai veltīšanās”. Pielūgsme ir Dieva pavēle. Jēzus ļoti skaidri pasaka, kurš ir augstākais bauslis: „Mīli savu Dievu no visas sirds, dvēseles, prāta un spēka”. Patiesa pielūgsme izriet no šāda sirds stāvokļa. Ir dzirdēts izteiciens, ka pielūgsmes lielumu nosaka cilvēka izpratne par Dieva diženumu. Ja mans skatījums uz Dievu ir kā uz dižu un varenu Ķēniņu, arī mana atbilde Viņam pielūgsmē būs pāriplūstoša. Ja zinām, ka Dieva diženumam nav ierobežojumu, tad arī savā pielūgsmē paudīsim to, cik varens, izcils, bijājams, mīlošs, žēlsirdīgs, spēcīgs, brīnišķīgs, svēts, pilnīgs un suverēns ir mūsu Dievs.

Draudzes Slavas un pielūgsmes komandas galvenais uzdevums ir sagatavot ceļu Dieva Vārdam, darīt cilvēku sirdis gatavas pieņemt Dieva vēsti, radīt garīgo atmosfēru, lai Dieva Vārds kristu sagatavotā sirds augsnē. Mēs to darām ar dziesmas, mūzikas un lūgšanu palīdzību. Mūsu uzdevums – vadīt pielūgsmi visos draudzes dievkalpojumos. Bet ne tikai. Piedalāmies visa veida evaņģelizācijas pasākumos, atbalstām jaunas draudzes to sākuma gados, esam kopā ar savu mācītāju, kad viņu aicina kalpot citās draudzēs, piedalāmies Latvijas Vasarsvētku draudžu apvienības pasākumos.

Pielūgsmes grupas redzējums, tāpat kā draudzei, balstās piecos P – piedzīvot, pielūgt, pieaugt, pasludināt un piederēt. Kopā ar draudzi mēs piedzīvojam, ka Dievs reāli darbojas Savas tautas vidū caur Savu Vārdu un Svēto Garu. Cenšamies izdzīvot pielūgsmi kā dzīvesveidu – gan individuāli, gan kopā ar draudzi. Mūsu pielūgsmes pamatā ir personīgas attiecības ar Dievu. Gribam pieaugt kalpošanā gan garīgi – atziņā par to, kas ir patiesa pielūgsme, – gan muzikāli. Visbeidzot, mēs cenšamies būt Kristus liecinieki ne tikai uz platformas, bet ikvienā savas dzīves jomā. Pasludināt Kristu ne tikai vārdos, bet ar visu savu dzīvi.

Patiesa pielūgsme – tā nav tikai mūzika. Skaista mūzika vien nav izglābusi nevienu dvēseli. Noklausoties koncertu, cilvēki parasti nemēdz nožēlot grēkus. Tas var notikt tikai tad, ja pielūgsmes kalpotāji ir piepildīti ar Dieva Svēto Garu, garīgi šķīstījušies no katras netaisnības un kalpo ar tām dāvanām, kādas Dievs tiem devis. Svētais Gars ir tas, kurš pārliecina par grēku, taisnību un tiesu. Ja esam patiesi nodevušies Dievam un kalpošanai, Dievs mūs var lietot vēl neapjaustā spēkā un svaidījumā.

Andris Krauja

Pielūgsmes kalpošanas vadītājs

E-pasts: andris@dzivibasavots.lv