Rīgas vasarsvētku draudze „Dzīvības avots” savu darbību sāka 1995.gadā, to regulāri apmeklē un par savām garīgajām mājām sauc apmēram 130 cilvēki. Kopš 1996.gada draudzē kalpo mācītājs Modris Ozolinkevičs. Pirms tam draudzē kalpoja viņa brālis Agris Ozolinkevičs. Mūsu draudzes mērķus un galvenos principus esam apvienojuši četros „P”: Piedzīvot, Pielūgt, Pieaugt un Pasludināt.

Piedzīvot

Piedzīvot – lai katrs, kurš atnāk uz mūsu draudzi, varētu šeit piedzīvot Dievu un sajustu patiesu Viņa pieskārienu.

Pielūgt

Pielūgt – lai mūsu draudze būtu vieta, kur cilvēki no sirds pielūdz un pagodina Dievu.

Pieaugt

Pieaugt – lai ikviens, kas regulāri apmeklē mūsu draudzi, pieaugtu garīgi, atrastu šeit iespēju mācīties Dieva Vārda patiesības un kalpot.

Pasludināt

Pasludināt – mēs ticam, ka viens no draudzes pamatuzdevumiem ir evaņģelizācija, jo Kristus ir uzticējis Saviem mācekļiem sludināt Labo Vēsti pasaulei.

Kam mēs ticam?

“Mēs ticam vienam mūžīgam Dievam, kurš atklājies trīs Personās – Tēvā, Dēlā un Svētajā Garā.”

“Mēs ticam Dievam Tēvam kā visa redzamā un neredzamā Radītājam.”

“Mēs ticam Jēzum Kristum – Tēva vienpiedzimušajam Dēlam, īstenam cilvēkam un īstenam Dievam, kas ieņemts no Svētā Gara, piedzimis jaunavai Marijai, krustā sists, aprakts, uzcelts no mirušajiem un uzņemts Debesīs, kur sēž pie Tēva labās rokas godībā.”

“Mēs ticam Svētajam Garam kā Personai, kas ar Tēvu un Dēlu vienlīdz pielūdzams un godināms.”

“Mēs ticam, ka visi cilvēki ir grēkojuši un pazaudējuši dievišķo godību, bet Dievs vēlas, lai visi atgrieztos no grēkiem un saņemtu grēku piedošanu.”

“Mēs ticam, ka Dievs sūtīja savu Dēlu, lai izglābtu grēkam pakļauto cilvēci no grēka varas. Mēs ticam, ka grēku nožēlošana un to atstāšana caur Jēzus Kristus upuri atnes cilvēkam garīgu atdzimšanu un attaisnošanu Dieva priekšā, ka Kristus asinis nomazgā cilvēku no visiem grēkiem, atbrīvo un dziedina.”

“Mēs ticam, ka grēku piedošanu, garīgu atdzimšanu un taisnošanu cilvēks saņem vienīgi ticībā Kristus grēku izpirkšanas upurim mūsu labā un vienīgi no Dieva žēlastības, nevis labo darbu vai cilvēcisko nopelnu dēļ.”

“Mēs ticam, ka Kristus pavēle ikvienam garīgi atdzimušam kristietim ir tikt kristītam ūdenī Tēva, Dēla un Svētā Gara vārdā.”

“Mēs ticam, ka garīgai atdzimšanai seko svētdzīve, ticot Jēzus Kristus izlietajām asinīm, Dieva Vārdam un Svētajam Garam. Svētdzīve ir kristiešu dzīves standarts.”

“Mēs ticam, ka Bībele ir Svētā Gara inspirēts nekļūdīgs Dieva Vārds – augstākā autoritāte ticības un morāles jautājumos.”

“Mēs ticam, ka Svētais Vakarēdiens ir Kristus pavēle, kurā ticīgie savienojas ar Kristu Viņa miesā un asinīs. Vakarēdienā Kristus Draudze piemin Kristus nāvi un grēku izpirkšanas upuri cilvēces labā.”

“Mēs ticam, ka kristība Svētajā Garā ir īpašs garīgs piedzīvojums, kas seko garīgai jaunpiedzimšanai. Tā ir garīga spēka saņemšana kalpošanai, lai stiprinātu Kristus Draudzi Evaņģēlija pasludināšanas darbā.”

“Mēs ticam, ka runāšana nepazīstamās valodās (mēlēs), kā Dieva Gars dod izrunāt, ir pirmā pazīme kristībai Svētajā Garā.”

“Mēs ticam, ka katra kristieša personībā un dzīvesveidā jāparādās Svētā Gara auglim – mīlestībai, priekam, mieram, pacietībai, laipnībai, labprātībai, uzticamībai, lēnprātībai, atturībai.”

“Mēs ticam, ka, tāpat kā Jēzus Kristus un apustuļu laikā, arī šodien darbojas visas Bībelē minētās Svētā Gara dāvanas, kas dotas kalpošanai un Kristus Miesas stiprināšanai.”

“Mēs ticam, ka Kristus Draudzes pamatuzdevums ir piepildīt Kristus Lielo pavēli – iet un darīt par Kristus mācekļiem visas tautas un ikvienu cilvēku, tos kristījot Tēva, Dēla un Svētā Gara vārdā, mācot tiem sekot visam, ko Dievs pavēlējis.”

“Mēs ticam, ka Evaņģēlija pasludināšanu Dievs apstiprina ar pārdabiskām zīmēm un brīnumiem. Mēs ticam, ka dievišķā dziedināšana caur Kristus izlietajām asinīm un grēka izpirkšanas upuri ir pieejama visiem Dieva bērniem.”

“Mēs ticam, ka laiku beigās Kristus nāks uz šīs zemes otrreiz, lai uzceltu Savu Valstību. Viņa atnākšanu redzēs visi.”

“Mēs ticam, ka, tāpat kā Kristus ir uzcelts no mirušajiem, laiku beigās augšāmcelsies visi cilvēki, kas jebkad dzīvojuši pasaulē – tie, kas pieder Kristum, saņemt mūžīgo dzīvi Debesīs kopā ar Dievu, bet tie, kas neatzīst un nepaklausa Evaņģēlijam – mūžīgu pazudināšanu ellē kopā ar sātanu un viņa eņģeļiem.”

“Mēs ticam, ka Dievs radīs jaunas debesis un jaunu zemi, kur mājos Taisnība un Dievs būs viss visā.”

Draudzes mācību un kalpošanu balstām uz visām protestantu Baznīcām un kustībām kopīgiem principiem:

Sola Christus, sola scriptura, sola gratia, sola fide – vienīgi Kristus, vienīgi Raksti, vienīgi žēlastībā, vienīgi ticībā.

Modris un Baiba Ozolinkeviči

Mācītājs Modris savu kalpošanu draudzē „Dzīvības Avots” sāka 1996.gada 4.augustā. Kopš tā laika visus šos gadus viņš bijis mācītājs gan šajā, gan trīs citās draudzēs, kuras savulaik izveidojusi draudze „Dzīvības Avots” – trīs gadus Siguldā, divus gadus Limbažos un divus gadus Cēsīs.
Modris nāk no mācītāju dinastijas, viņa tēvs Jānis Ozolinkevičs ilgus gadus bija Latvijas Vasarsvētku draudžu apvienības (LVDA) bīskaps, tagad – goda bīskaps, brālis – Jelgavas vasarsvētku draudzes mācītājs Agris Ozolinkevičs. Šobrīd Modris ir gans apmēram 130 cilvēku lielai draudzei Rīgā, 2015.gada pavasarī ievēlēts arī par LVDA bīskapu. Lai gan radioraidījumā „Mosties Latvija”, kas ik dienu skan Latvijas Kristīgā radio (LKR) ēterā, mūsu mācītājs izklausās skarbs, draudzē viņš ir gādīgs gans, kam rūp ganāmpulks un kurš ir patiesi ieinteresēts draudzes cilvēku garīgajā labklājībā.
Kopā ar vīru gan dzīvē, gan kalpošanā jau kopš 1991.gada ir Modra dzīvesbiedre Baiba. Viņiem ir pieci dēli – Daniels, Edijs, Kristians, Marts un Sebastians, un divas meitiņas – Dominika un Patrīcija. Vecākais dēls Daniels šobrīd studē teoloģiju Vācijā.
Atbildot uz jautājumu: „Ko jūs gribētu pateikt Latvijas cilvēkiem?”, Modris atbild, ka patiesībā nav nekā nepateikta. Dievs viņam dāvājis privilēģiju sludināt un kalpot cilvēkiem, tāpēc viņam vienmēr bijusi iespēja pateikt to, kas mīt viņa sirdī.

Mūsu vēsture
1995

1995.gada maija nogalē pēc misionāra Terenca Halla (ASV Dieva Asamblejas) iniciatīvas notiek evaņģelizācijas pasākumi Rīgas skolās un vakarā kinoteātrī „Spartaks”, kuros kalpo Bībeles skolas studenti no ASV.

Maija pēdējā svētdienā notiek pirmais dievkalpojums Mākslas darbinieku namā, kurā piedalās apmēram 70 cilvēki, galvenokārt skolu jaunatne. Tiek paziņots par jaunas draudzes veidošanu, kā mācītāju uzaicinot Maskavas teoloģijas institūtu beigušo Agri Ozolinkeviču.

1995.gada vasarā tiek pieņemts pagaidu nosaukums – Rīgas Otrā vasarsvētku draudze. Pirmajā darba gadā draudzei lielu finansiālu un praktisku atbalstu sniedz misionāri Terencs un Džilla Halles.

1995.gada jūnijā sākas draudzes svētdienskolas darbs Etas Ozolinkevičas un Ievas Beltes vadībā. Vēlāk svētdienskolu vadījuši arī Baiba Ozolinkeviča, Gunita Ceimere, Aleksejs Mucenieks un Jana Butlere, bet kopš 2014.gada novembra – Gerda Donga.
1996

1996.gada 2.jūnijā notiek pirmās kristības – tiek kristīti 10 cilvēki. Pēc nedēļas draudze bauda savu pirmo kopīgo Svēto Vakarēdienu.

1996.gada augustā Agris Ozolinkevičs dodas uz maģistratūras studijām ASV. Par draudzes mācītāju kļūst Modris Ozolinkevičs.

1996.gada oktobrī sāk veidoties slavas un pielūgsmes kalpošana. Sākumā kalpošanu vada Solvita Jākobsone, vēlāk Ieva Roze, Baiba Ozolinkeviča, bet kopš 2002.gada – Sanita Freidenfelde.

1996.gada novembra sākumā draudzes kopsapulcē tiek nolemts draudzi reģistrēt ar nosaukumu „Dzīvības Avots”. 26.novembrī Latvijas Republikas Tieslietu ministrija draudzi ar šādu nosaukumu reģistrē. Tobrīd draudzē ir 18 locekļi.
1997

1997.gada sākumā draudzes cilvēki aktīvi piedalās Latvijas Vasarsvētku draudžu apvienības (LVDA) pirmās Dziesmu dienas sagatavošanā. Turpmāk draudzes mūziķi ir visu LVDA Dziesmu dienu dalībnieki.

1997.gadā iznāk draudzes žurnāla „Dzīvības Avots” pirmais numurs Ervīna Jākobsona redakcijā, kas vēlāk kļūst par visu LVDA draudžu kopīgu izdevumu. Diemžēl finansiālu apstākļu dēļ iznāk tikai četri žurnāla numuri.
1998

1998.gada Lieldienās tiek sākta jauna draudze Siguldā. Vēlāk, 2000.gadā, tā tiek oficiāli reģistrēta kā Siguldas vasarsvētku draudze.

1998.gadā sākas kalpošanas darbs radio. Veselu gadu Siguldas radio ēterā ik nedēļu skan kristīgs raidījums, ko pārmaiņus veido Modris Ozolinkevičs un Ervīns Jākobsons. To var dzirdēt lielākajā daļā Vidzemes reģiona.
2000

2000.gada novembrī sākas darbs Limbažos. Tiek izveidota draudze, kas vēlāk kļūst par draudzi „Kristus pasaulei”.
2001

2001.gada martā tiek sākti dievkalpojumi Cēsīs. Ar laiku tie pārtop draudzē „Vidzemes misija”.
2002

2002.gada jūnijā kopā ar citām kristīgām draudzēm Skonto hallē Rīgā tiek organizēti evaņģelizācijas dievkalpojumi „Mosties, Latvija!” ar amerikāņu evaņģēlista Stīva Hila piedalīšanos. Uz tiem pulcējas 12 000 cilvēku.
2003

Kopš 2003.gada draudze veido radioraidījumu „Mosties, Latvija!”, kas ik darba dienu skan Latvijas Kristīgā radio ēterā.

2003.gada septembrī draudze rīko evaņģelizācijas dievkalpojumus ar franču evaņģēlista Frenka Aleksandra piedalīšanos.
2004

2004.gada novembrī draudze pārceļas uz jaunu mājvietu kristīgajā centrā „Labā Vēsts”.

2004.gadā sākas darbs Ķekavā, kas vēlāk pārtop draudzē „Dzīvības ceļš”. Par jaunās draudzes mācītājiem kļūst mūsu draudzes locekļi Tekla un Roberts Prikuļi.
2005

2005.gada maijā draudze „Dzīvības Avots” svin pastāvēšanas 10 gadus.
2007

2007.gada vasarā Jūrmalā tiek sākti iknedēļas dievkalpojumi pilsētas iedzīvotājiem un viesiem, kas turpinās apmēram gadu.
2010

2010.gada tiek organizēta pirmā bērnu dienas nometne Mazajā Kalnu ielā Latgales priekšpilsētā. Turpmākajos gados šādas nometnes notiek arī tā sauktajā Siena tirgū un Rīgas Sporta manēžā.
2011

2011.gadā tiek organizēti dievkalpojumi Rīgas Sporta manēžā, ko veido sadarbībā ar „Kraukļa fondu”, rūpējoties gan par cilvēku garīgajām, gan materiālajām vajadzībām.
2012

2012.gadā sākas regulāra kalpošana Latgales priekšpilsētā, draudzes filiālē Daugavpils ielā 10/12.
2013

2013.gada augustā, sadarbībā ar Latvijas Evaņģēlisko aliansi un LVDA notiek evaņģelizācijas dievkalpojumi, kuros kalpo britu evaņģēlists Nātans Moriss.
2014

2014.gada maijā sākas Latvijā vēl nebijis evaņģelizācijas pasākums „No mīnusa uz plusu”, kura ietvaros teju divu mēnešu laikā evaņģelizācijas dievkalpojumi, koncerti, citi pasākumi notiek visā Latvijā, bet iedzīvotāju namos un pastkastītēs tiek izplatīta brošūra ar Evaņģēlija vēsti. Pasākums noslēdzas ar dievkalpojumiem Ķīpsalas starptautiskajā izstāžu centrā, piedaloties evaņģēlistam Nātanam Morisam.
Draudzes padome