lugsanaCilvēkam ir dota privilēģija – nākt pie Visuvarenā Dieva, pasaules Radītāja, kā pie sava Tēva, slavēt Viņu, pielūgt un aizlūgt par citiem Viņa priekšā Jēzus Kristus vārdā. Bībelē 1.Vēstulē Timotejam 2:1-4 doti norādījumi par lūgšanu, kurus mēs savos lūgšanu dievkalpojumos cenšamies īstenot.

 

Mēs dziedam Tam Kungam slavas dziesmas un ar pateicības pilnām sirdīm pielūdzam Godības Ķēniņu. Lūdzam, lai Dievs piedod mūsu grēkus un Svētais Gars šķīsta mūsu sirdis. Lūdzam par vienotību Garā. Lūgšanā Dieva priekšā nesam savu tautu un valsti, valdību un visus, kas augstos amatos, pateicamies par mieru mūsu zemē. Lūdzam par mūsu mācītājiem, viņu ģimenēm un kalpošanu draudzē, lūdzam par visiem Dieva kalpiem visās draudzēs. Mēs lūdzam par garīgu atmodu Latvijā, iestājamies par mieru Izraēlā un to, lai Dievs pieskaras jūdu sirdīm, ka viņi atzīst Mesiju Jēzu Kristu kā savu Glābēju.

 

Aizlūdzam arī par cilvēku problēmām un vajadzībām un priecājamies, kā Dievs uzklausa un atbild šīs lūgšanas. Tad ar pateicības pilnām sirdīm slavējam To Kungu par to, cik brīnišķīgs ir Viņa Vārds un Viņa darbi!

 

Šajos lūgšanu vakaros cilvēki tiek piepildīti ar Dieva mieru un prieku, saņem atbildi savās vajadzībās, piedzīvo Dieva pieskārienu un Viņa neizmērojamo žēlastību. Mēs priecājamies par ikvienu jaunu cilvēku, ko Dievs atved uz lūgšanu vakaru – par vīriem un sievām, kas piepulcējas mūsu lūgšanu grupai. Ir teikts – lūdziet, tad jums taps dots!

 

Mūsu Lūgšanu dievkalpojumi notiek otrdienās, pulksten 19.30,
kristīgā centra „Labā Vēsts” Konferenču zālē (otrajā stāvā).

 

Lūgšanu kalpošanas vadītāja: Rita Kuzma
Tālrunis: 26011139

 

„Lūdziet, tad jums taps dots, meklējiet, tad jūs atradīsit, klauvējiet, tad jums taps atvērts. Jo ikkatrs, kas lūdz, dabū, kas meklē, atrod, un, kas klauvē, tam atvērs.” (Lūkas evaņģēlijs 11:9-10)

 

[printfriendly]